Tags

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
& 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng từ 01/7/2013)
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 2013-2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LAO ĐỘNG 2013-2014

          Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
          Phần 1: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013.
 
          Phần 2: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI.
 
          Phần 3: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
         Phần 5: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.
 
         Phần 6: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI.
 
       Phần 7: GIẢI ĐÁP CHI TIẾT CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ LAO ĐỘNG.
 
          Phần 8: LUẬT CÔNG ĐOÀN & HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC THI LUẬT CÔNG ĐOÀN
 
          Phần 9: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Trong hệ thống pháp luật lao động của nước ta, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động. 

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý Nhà nước về lao động. Để chi tiết vấn đề trên, Chính phủ và các Bộ liên quan vừa ban hành các quy định mới sau: Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trogn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Hướng dẫn bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 Hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Hướng dẫn Điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13…

        Mặt khác, việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác

Advertisements