ƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ

ƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ

, TỔ CHỨC – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT LƯU TRỮ 2013
 
          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
 
          Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN.
 
        Phần 3: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU.
 
          Phần 4: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ.
 
          Phần 5: LUẬT LƯU TRỮ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN HỒ SƠ TÀI LIỆU, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LƯU TRỮ.
          Mục 1. Luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn thi hành.
          Mục 2. Quy định về bảo quản hồ sơ, tài liệu.
          Mục 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ.
          Mục 4. Định mức kinh tế – kỹ thuật trong ngành văn thư – lưu trữ.
 
          Phần 6: VĂN BẢN VỀ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN PHÁP LUẬT.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ Ở CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 8: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.
 

          Giá: 325.000 đồng

Những năm gần đây nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ nước ta có những bước phát triển phong phú và đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của nền cải cách hành chính Nhà nước. Công tác văn thư lưu trữ được xác định là một mặt hoạt động của bộ máy quản lý nói chung và là nội dung quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan nói riêng. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ sẽ góp phần giải quyết công việc cơ quan được nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ và hạn chế được bệnh quan liêu giấy tờ…

          Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta nhiều năm qua đã không ngừng cải cách nền hành chính quốc gia trong đó có công tác văn thư lưu trữ. Nhiều văn bản pháp quy gần đây đã được ban hành như: Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ. Thông tư 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức. Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư 07/2013/TT-BNV ngày 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Quyết định 310/QĐ-VTLTNN ngày 21/12/2012 Ban hành quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.
Advertisements