Tags

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG – TUYỂN TẬP 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP.
          Nội dung quyển Sách gồm có 25 phần chính sau:
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế mới nhất

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế mới nhất

          PHẦN 1: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.
 
          PHẦN 2: MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU, KHẢO SÁT, THI CÔNG XÂY DỰNG.
 
          PHẦN 3: MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU: MUA BÁN, TẶNG CHO TÀI SẢN, CỔ PHIẾU, NHÀ Ở, ĐẤT ĐAI, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
 
         PHẦN 4: MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG, ỦY QUYỀN, THUÊ, CHO THUÊ, CHO MƯỢN TÀI SẢN, BẤT ĐỘNG SẢN, TÁC PHẨM, CÔNG NGHỆ, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU.
 
          PHẦN 5: MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THÔNG DỤNG.
 
          PHẦN 6: MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.
 
          PHẦN 7: MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG.
 
          PHẦN 8: MẪU HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, VAY, CHO VAY.
 
          PHẦN 9: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM.
 
       PHẦN 10: MẪU VĂN BẢN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
 
          PHẦN 11: MẪU VỀ MUA, IN, CẤP HÓA ĐƠN.
 
          PHẦN 12: MẪU QUY TRÌNH TUYỂN NHÂN SỰ.
 
          PHẦN 13: MẪU QUY TRÌNH THỬ VIỆC.
 
          PHẦN 14: MẪU QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI.
 
          PHẦN 15: MẪU NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG.
 
          PHẦN 16: MẪU QUY CHẾ LƯƠNG.
 
          PHẦN 17: MẪU QUẢN LÝ GIỜ LAO ĐỘNG
 
          PHẦN 18: MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC.
 
          PHẦN 19: MẪU QUY CHẾ BỔ NHIỆM.
 
          PHẦN 20: MẪU QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC.
 
          PHẦN 21: MẪU QUY CHẾ KHEN THƯỞNG.
 
          PHẦN 22: MẪU QUY CHẾ KỶ LUẬT.
 
          PHẦN 23: MẪU QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ.
 
          PHẦN 24: MẪU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHÁCH VÀ NHÂN VIÊN RA VÀO CỔNG.
 
          PHẦN 25: MẪU QUẢN LÝ TÀI SẢN.
Giá bán: 350.000 đồng
Hợp đồng được xem như một cơ sở để xác lập quyền và nghĩa vụ của hai bên, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong các giao dịch dân sự, trong kinh doanh buôn bán. Hơn vậy vai trò của hợp đồng trong các giao dịch kinh tế thương mại, nhất là trong giao dịch xuất nhập khẩu ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật và các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp… 

            Nhằm giúp Lãnh đạo, Cán bộ quản lý, Doanh nhân… các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… có thể nhanh chóng thực hiện việc soạn thảo các hợp đồng, dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong qúa trình giao dịch để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.
Advertisements