Tags

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN, ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính:
hop dong

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN, ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

          Phần I: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP. 
 
          Phần II: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN GIAO DỊCH KINH DOANH.
 
          Phần III: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN DÙNG TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH.
 
          Phần IV: PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KINH TẾ.
 
          Phần V: BỘ MẪU VĂN BẢN THÔNG DỤNG TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ TRONG GIAO DỊCH KINH DOANH.
 
          Phần VI: BỘ MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG NHẤT TRONG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 520 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2012.
 

          Giá bìa: 325.000 đồng

Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì công tác soạn thảo văn bản có ý nghĩa rất quan trọng. Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản là những hoạt động thường xuyên trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mặt khác các hoạt động của các cơ quan này lại được thể hiện bằng việc ban hành các văn bản để thực hiện các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Vì vậy, nâng cao hiệu qủa công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản cũng có nghĩa là nâng cao hiệu qủa hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

          Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… có tài liệu tham khảo và vận dụng có hiệu qủa cao trong công việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình
Advertisements