HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU THẦU,
LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & KỸ NĂNG
XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
luật đấu thầu sửa đổi mới nhất

luật đấu thầu sửa đổi mới nhất

         Phần 1: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Phần 2: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 3: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ĐẤU THẦU.

,

LỰA CHỌN NHÀ THẦU, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH & KỸ NĂNG
XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
         Phần 1: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG.
         Phần 2: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 3: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN.
         Phần 4: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
         Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.
          Phần 8: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ĐẤU THẦU.
Advertisements