Tags

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRONG KINH DOANH
MẪU HỢP ĐỒNG PHÂN LOẠI CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ KHI KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
 
          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRONG KINH DOANH

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TRONG KINH DOANH

          PHẦN I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT VI PHẠM, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG.
          I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG.
          II. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG.
 
          PHẦN II: HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÀ MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ.
          A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ.
          B. MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CỤ THỂ.
          I. MẪU HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP ĐỒNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN.
          II. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ ĐẤT ĐAI.
          III. MẪU HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ, BẢO TRỢ, BẢN QUYỀN TÁC PHẨM, BẢO MẬT THÔNG TIN, CAM KẾT KHÔNG CẠNH TRANH, SỬ DỤNG PHÁT MINH.
          IV. MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHO MƯỢN, TRAO ĐỔI TÀI SẢN.
 
          PHẦN III: HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ MẪU HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI.
          A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI.
          B. MẪU HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI CỤ THỂ.
          I. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA, HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ, HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI, PHÂN PHỐI HÀNG HÓA.
          II. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ.
          III. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU.
          IV. MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU.
          V. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ HỢP TÁC, LIÊN DOANH.
          VI. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN.
          VII. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ DỊCH VỤ.
          VIII. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ TÍN DỤNG.
 
          PHẦN IV: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.
          A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.
          B. MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỤ THỂ.
 

         Quyển sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 583 trang.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau và bảo đảm quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong qúa trình thực hiện giao dịch. Hơn nữa, vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bỡi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các quy định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.

          Để việc thực hiện và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách
Advertisements