Tags

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN – MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

Nội dung quyển Sách gồm có 11 phần chính sau:

MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN

MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ
VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN

           Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
 
           Phần 2: MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
 
           Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
           I. Mẫu văn bản liên quan đến công tác tài chính.
           II. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ, giảng viên.
           III. Mẫu văn bản dành cho sinh viên. 
 
           Phần 4: MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO ỦY BAN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG.
 
           Phần 5: MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG.
 
           Phần 6: CÁC MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở – MÔI TRƯỜNG.
 
          Phần 7: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ Ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
           I. Mẫu văn bản dùng trong tổ chức Công đoàn.
           II. Mẫu văn bản của đại hội Đảng bộ cơ sở.
           III. Mẫu dành cho công tác đánh giá chất lượng, rèn luyện, phê bình, tự phê bình.
           IV. Mẫu biểu giải quyết khiếu nại – tố cáo.
 
         Phần 8: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU, THƯ TỪ DÙNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
           I. Mẫu diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ đại hội.
           II. Phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp.
          III. Mẫu diễn văn, phát biểu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương.
          IV. Mẫu diễn văn, phát biểu nhân ngày thành lập cơ quan, tỉnh, huyện, đón nhận huân chương.
           V. Mẫu diễn văn, phát biểu nhân dịp khai trương, khởi công.
           VI. Mẫu thư cám ơn, thư chúc mừng nhân dịp năm mới và các ngày lễ lớn.
 
         Phần 9: MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
           I. Mẫu hợp đồng thường dùng tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
           II. Mẫu hợp đồng thường dùng tại các ủy ban nhân dân các cấp.
 
           Phần 10: CÁC MẪU VĂN BẢN GIẤY TỜ NHÂN THÂN, TƯ PHÁP, TỐ TỤNG.
 
          Phần 11: CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG, MUA SẮM TÀI SẢN, IN ẤN HÓA ĐƠN.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
           Giá: 330.000 đồng
Soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Advertisements