Tags

,

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ – KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP & DOANH NGHIỆP
          Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ

          Phần 1: NHỮNG BÀI DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, DIỄN TỪ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 
          Phần 2: NHỮNG MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, DIỄN TỪ CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN, CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG.
          Mục 1. Mẫu diễn văn khai giảng năm học mới, bế giảng các khóa học và các sự kiện quan trọng trong trường học.
          Mục 2. Mẫu diễn văn chào mừng ngày 20/11.
          Mục 3. Mẫu diễn văn mừng ngày 26/3.
          Mục 4. Mẫu diễn văn mừng ngày thành lập đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh.
          Mục 5. Mẫu diễn văn mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và khai mạc hè.
          Mục 6. Mẫu diễn văn mừng ngày thành lập Đảng.
          Mục 7. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày 02/9.
          Mục 8. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Mục 9. Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày 27/7.
          Mục 10. Mẫu diễn văn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
          Mục 11. Mẫu diễn văn chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
          Mục 12. Mẫu diễn văn chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.
          Mục 13. Mẫu thư chúc Tết.
          Mục 14. Mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội.
          Mục 15. Mẫu diễn văn, phát biểu dành cho ủy ban nhân dân các cấp.
          Mục 16. Mẫu diễn văn, phát biểu kỷ niệm ngày thành lập Công ty, doanh nghiệp.
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 479 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Mẫu diễn văn, hợp đồng

Advertisements