Tags

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ & KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP
Các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ… là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo của các cơ quan, đơn vị hành chính và tổ chức kinh tế.

            Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban,… có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về các bài diễn văn, phát biểu, các mẫu thư; các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo,… Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:
TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ & KỸ NĂNG
TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
         Phần 1: KỸ NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP, DIỄN ĐÀN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC.
          Mục 1. Kỹ năng tổ chức cuộc họp.
          Mục 2. Kỹ năng tổ chức sự kiện.
          Mục 3. Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, các ngày lễ lớn.
          Mục 4. Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại.
 
          Phần 2: TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC KINH TẾ.
 
        Phần 3: TUYỂN TẬP CÁC MẪU THƯ CHÚC MỪNG, THƯ CẢM ƠN, THƯ NGỎ, ĐIẾU VĂN THƯỜNG DÙNG.
 
          Phần 4: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN.
          Mục 1. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
          Mục 2. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao.
          Mục 3. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản.
          Mục 4. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản.
          Mục 5. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao.
          Mục 6. Viết hoa trong văn bản hành chính.
 
         Phần 5: MỘT SỐ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC.
 
          Phần 6: CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ.
          Mục 1. Các mẫu dành cho tổ chức Công đoàn.
          Mục 2. Các mẫu văn bản dành cho Đảng viên, Đảng viên dự bị.
          Mục 3. Các biểu mẫu kiểm tra, giám sát Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.
          Mục 4. Các biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo, chương trình đại hội.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

Giá: 325.000 đồng

Advertisements