Tags

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO – TIẾP CÔNG DÂN 2013
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO

          Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:
          Phần 1: LUẬT KHIẾU NẠI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 2: LUẬT TỐ CÁO VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
         Phần 3: QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, LẬP HỒ SƠ, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
        Mục 1. Quy trình tiếp công dân, lập hồ sơ, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra.
          Mục 2. Quy trình tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Bộ ngành
 
          Phần 4: LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
       Phần 5: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 451 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 

Giá: 325.000 đồng

Giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, ban, ngành. Để thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính là góp phần tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương. Vì vậy trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

          Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo. Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao Về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính. Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,…

Advertisements