Tags

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: KỸ NĂNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC.
 
          Phần 2: TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI HỌC SINH VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM.
 
        Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN.
 
        Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HỌC.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN.
 
         Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO.
 
        Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ NGÀNH GIÁO DỤC.
 
         Phần 8: LUẬT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC & CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 500 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

          Giá: 325.000 đồng

Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đầu tư cho giáo dục, xem giáo dục là Quốc sách. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định việc đầu tư cho giáo dục cũng có nghĩa là đầu tư cho sự phát triển bền vững, là đầu tư cho nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm đưa đất nước ta thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức giữ một vị trí rất quan trọng. Đây chính là yếu tố then chốt, mang tính quyết định đưa đất nước đi lên như cha ông ta từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì nước mạnh, nguyên khí yếu thì nước suy”. Thực trạng chung của nền giáo dục Việt Nam hiên nay là bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn khá nhiều điều bất cập, trong đó tồn tại lớn nhất tập trung vào chất lượng đào tạo chưa cao. Trong đó các nguyên nhân chính tập trugn vào sự yếu kém, bất hợp lý trong phương pháp giảng dạy, năng lực của đội ngũ giáo viên giảng dạy, chương trình đào tạo, chế độ đãi ngộ đối với giáo viên… Chính vì vậy, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành những quy định để khắc phục vấn đề trên như sau: Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012 Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên. Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/02/2012 Về hướng dẫn đánh giá, xếp loại Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông. Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 Về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 Sửa đổi hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 Hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với Nhà giáo.

         Nhằm giúp Lãnh đạo, giáo viên, giảng viên các trường học, các cơ quan, ban ngành quản lý về giáo dục nắm bắt được những chính sách mới nhất của Nhà nước về công tác giảng dạy, đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên, các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên…
Advertisements