Tags

LUẬT HỢP TÁC XÃ VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013)

LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI 2013

LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: LUẬT HỢP TÁC XÃ (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG HỢP TÁC XÃ.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ.
 
         Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN BỊ MẤT HOẶC BỊ HỦY HOẠI VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỢP TÁC XÃ
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 438 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 LUẬT HỢP TÁC XÃ VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013)

           Giá: 325.000 đồng

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mô hình kinh tế hợp tác xã luôn được Đảng và Nhà nước khuyến khích và tạo mọi đềiu kiện thuận tiện để phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Điều này được khẳng định trong các Nghị quyết Đại hội của Đảng: “Kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã cùng với khu vực kinh tế Nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân”.

          Để các tổ chức hợp tác xã tổ chức và quản lý tốt hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Ngày 19/11/2012, Quốc hội nước ta vừa ban hành Luật hợp tác xã số 23/2012/QH12 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).
          Nhằm giúp Chủ nhiệm hợp tác xã và Kế toán trưởng nhanh chóng nắm bắt vấn đề trên cũng như các quy định mới liên quan đến cơ chế tài chính – kế toán của hợp tác xã.
Advertisements