LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Sửa đổi, bổ sung) NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC VÀ MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ 2013
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2013

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 2: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA & QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TRONG CÁC CƠ QUAN, BỘ, NGÀNH.
 
        Phần 5: CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.
 
           Phần 6: LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, BỘ, NGÀNH.
 
           Phần 7: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THAM NHŨNG, CHỐNG LÃNG PHÍ.          
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 429 trang.

     Giá: 325.000 đồng

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu qủa công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết qủa bước đầu. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một số quy định của Luật còn bất cập, công tác phòng, chống tham nhũng còn có những hạn chế nhất định. Chỉ số cảm nhận tham nhũng của nước ta theo xếp hạng của một tổ chức Quốc tế chưa có nhiều cải thiện. Vì vậy, ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu gải trình, trách nhiệm của người giải trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình…

         Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chế độ quản lý, sử dụng tài sản, công khai minh bạch thu nhập trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Nhằm thông tin kịp thời các quy định trên đến Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị,…
Advertisements