TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
          Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

        Phần 1: CƠ SỞ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.
 
        Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TỔ CHỨC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU LỆ CỦA TRƯỜNG HỌC.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG HỌC.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC.
 
          Phần 6: QUY CHẾ VỀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.
 

Giá: 325.000 đồng

Chất lượng trong giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều đối tượng dù có tham gia hay không tham gia vào qúa trình giáo dục. Đây cũng là qúa trình then chốt đối với Chính phủ và các cơ quan, nơi hoạch định các chính sách giáo dục và nghiên cứu giáo dục.

          Triển khai nội dung kết luận tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Đồng thời tác động tích cực đến sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.
Advertisements