CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TƯ PHÁP – BỘ CÔNG AN
VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG (1998 – 2012)
CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

           Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau:
         Phần 1: CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 1998 – 2012.
 
         Phần 2: CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ CÔNG AN VỀ KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG NĂM 1998 – 2012.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 487 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
Pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế và lao động không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh và phòng chống tội phạm, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.           Nhằm giúp cho Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị… có tài liệu nghiên cứu và áp dụng Các Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp, Bộ Công an
Advertisements