HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
460 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
          Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.
 
         Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH.
 
          Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT BÌNH ĐĂNG GIỚI.
 
          Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.
 
          Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI, DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.
 
         Phần 7: LUẬT BẢO VỆ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
          Phần 8: LUẬT NUÔI CON NUÔI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng

Gia đình là tế bào của xã hội, trong gia đình các thành viên phải sống yêu thương, hòa thuận đùm bọc lẫn nhau, điều quan trọng là không có bạo hành thì gia đình thật sự mới ấm no hạnh phúc, tất cả sẽ góp phần cho xã hội phát triển bền vững, sự phát triển đi lên của xã hội phần lớn là có sự đóng góp của gia đình, bởi vì một cá nhân con người đều lớn lên từ nguồn gốc của gia đình. Cũng vì vậy mà Quốc hội đã ban hành Luật hôn nhân và gia đình nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, còn có “Luật Phòng chống bạo lực gia đình” để hướng đến xây dựng xã hội phát triển văn minh, tiếp tục duy trì và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã có từ bao đời nay về yếu tố gia đình.

          Cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành mới như: Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước. Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 Sửa đổi về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực. Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài…
Advertisements