LUẬT LUẬT SƯ 2013 – HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ
TRONG TỐ TỤNG – TRỢ GIÚP PHÁP LÝ – HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
LUẬT LUẬT SƯ 2013

LUẬT LUẬT SƯ 2013

           Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
           Phần 1: LUẬT LUẬT SƯ (Sửa đổi, bổ sung năm 2012 – Có hiệu lực từ 01/7/2013).
         Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ.
           Phần 3: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ.
           Phần 4: CHẾ ĐỘ THUẾ, LỆ PHÍ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 492 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Luật này được đánh giá có nhiều điểm mới so với nội dung luật cũ. Cụ thể là: Thứ nhất, thời hạn đào tạo nghề Luật sư tăng lên 12 tháng (Luật cũ là 06 tháng); Thứ hai, thời gian tập sự hành nghề Luật sư được rút ngắn còn 12 tháng (Luật cũ là 18 tháng); Thứ ba, ngu7o2i đã tham gia nhập đoàn Luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề Luật sư, hành nghề theo tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề Luật sư tại địa phương nơi đoàn Luật sư có trụ sở; Thứ tư, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được cấp thẻ Luật sư, Luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề Luật sư, hành nghề theo tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập tham gia tổ chức hành nghề Luật sư tại địa phương nơi đoàn Luật sư có trụ sở hoặc Luật sư không hành nghề trong thời hạn 05 năm liên tục sau khi được cấp thẻ Luật sư sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Luật sư và bị thu hồi thẻ Luật sư.           Nhằm giúp Cán bộ hành nghề Luật sư và những ai quan tâm đến lĩnh vực Luật sư tiếp cận những điểm mới của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 và những quy định mới nhất về Luật sư trong tố tụng, trợ giúp pháp lý, hành nghề Luật sư… Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách

Advertisements