SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP
          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:
SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

          Phần 1: SỔ TAY CÔNG TÁC THẨM PHÁN.
          Phần 2: NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN TỐ TỤNG.
          Phần 3: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VỤ ÁN.
          Phần 4: NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO THẨM PHÁN.
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 19 x 27 cm, dày 401 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán và những người làm công tác pháp luật có thể sử dụng, qua đó họ có thể tiếp cận công việc của mình với sự hiểu biết chắc chắn và hoàn chỉnh về luật pháp. Đây là nền tảng vững chắc để một hệ thống tòa án minh bạch, công bằng và hiệu quả có thể tiếp tục phát triển, và đó là những điều kiện tiên quyết then chốt của sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Trên cơ sở đó Nhà xuất bản Lao động giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách:SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP

Hy vọng rằng các Thẩm phán Việt Nam sẽ tìm thấy tại cuốn sách nguồn trợ giúp lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của họ tại Toà án và hy vọng cuốn sách sẽ hữu ích cho các học viên thẩm phán, luật sư, sinh viên luật và những người khác quan tâm đến việc tìm hiểu luật pháp và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Advertisements