BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Sửa đổi).
             Nội dung quyển Sách gồm 02 phần chính sau:
 BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Sửa đổi).

BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Sửa đổi).

         PHẦN I: BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Sửa đổi).
         Chuyên đề 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.
         Chuyên đề 2: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.
          1. Thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc.
          2. Thẩm quyền của Tòa án các cấp.
        Chuyên đề 3: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ.
         Chuyên đề 4: THU THẬP CHỨNG CỨ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.
         Chuyên đề 5: THỦ TỤC SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ.
         Chuyên đề 6: BÌNH LUẬN CÁC QUY TRÌNH TẠI PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM.
          Chuyên đề 7: THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM DÂN SỰ VÀ THỦ TỤC XEM XÉT LẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO.
          Chuyên đề 8: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.
 
         PHẦN II: SO SÁNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2011.
          1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.
          2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN SƠ THẨM.
          3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM.
          4. THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.
          5. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ.
         6. THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI, QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI.
          7. THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN.
         8. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.
          9. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.
 
          Quyển Sách được các tác giả trình bày trên cơ sở các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, có phân tích và so sánh với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011; đối chiếu với thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự, giải thích một cách khoa học về trình tự, thủ tục tố tụng dân sự.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 503 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. So với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự trong giai đoạn hiện nay.

          Có thể nói Bộ luật tố tụng dân sự là một trong những công cụ pháp lý quan trọng, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành đã góp phần bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng dân sự  dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong hoạt động tố tụng dân sự.
          Việc tìm hiểu quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự; vấn đề chứng minh và chứng cứ; trình tự, thủ tục sơ thẩm; phúc thẩm; giám đốc thẩm… có ý nghĩa thiết thực không những đối với cán bộ làm công tác xét xử mà còn đối với các cán bộ Viện kiểm sát, Thi hành án, các luật sư, giảng viên và sinh viên các Trường Đại học, các học viện có chuyên ngành đào tạo Luật; cũng như với bất kỳ ai có quan tâm đến hoạt động tố tụng dân sự tại Tòa án. Điều này cũng góp phần bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, dân chủ, chính xác, công minh, khách quan và đúng pháp luật trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ quyền con người như tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra; đồng thời chỉ rõ những mâu thẫn, sự bất cập của pháp luật hiện hành so với thực tiễn xét xử, đề xuất các giải pháp phù hợp, đưa ra các kiến nghị xác đáng cho việc hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011.
Advertisements