Tags

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Năm 2004 – 2012)

VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Năm 2004 - 2012)

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Năm 2004 – 2012)

      Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

 Phần 1: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004.

    Phần 2: VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.

    Phần 3: ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ GIAO THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ.

    Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ.

   Phần 5: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRA CỨU XÁC MINH TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ.

    Phần 6: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN.

   Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 509 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. So với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005), thì Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự trong giai đoạn hiện nay. Việc tìm hiểu những quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự về các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự…

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự của Lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp luật trong ngành tư pháp.

Advertisements