Tags

TRA CỨU BỘ LUẬT DÂN SỰ (Năm 2005 – 2012)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
TRA CỨU BỘ LUẬT DÂN SỰ (Năm 2005 - 2012)

TRA CỨU BỘ LUẬT DÂN SỰ (Năm 2005 – 2012)

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
          Phần 1: BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005.
 
          Phần 2: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ GIAO DỊCH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIAO DỊCH – BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC.
 
          Phần 3: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM.
 
         Phần 4: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ TÀI SẢN.
 
          Phần 5: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở – QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
 
         Phần 6: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN, QUYỀN NHÂN THÂN.
 
          Phần 7: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ PHÁP NHÂN, QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 531 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng

Bộ luật dân sự được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Đến nay đã hơn 05 năm áp dụng, các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ Công an đã ban hành nhiều quy định hướng dẫn thực hiện nhằm áp dụng thống nhất và chính xác các quy định mới của bộ luật dân sự.

Advertisements