TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Năm 2003 – 2012)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Năm 2003 - 2012)

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Năm 2003 – 2012)

            Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
 
         Phần 1: PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG (Hiệu lực từ ngày 01/01/2013).
 
           Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ.
 
          Phần 3: CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 – 2012.
 
          Phần 4: CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 – 2012..
 
           Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI BỊ OAN SAI.
 
           Phần 6: BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ.
 
           Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm dày 457 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.

Giá: 325.000 đồng

Ngày 26/11/2003, tại kỳ họp thứ 02 của Quốc hội khóa XI đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Việc ban hành Bộ luật tố tụng hình sự lần này không chỉ đơn thuần là sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong tố tụng hình sự mà còn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu qủa, bảo vệ tốt hơn các quyền tự do, dân chủ của công dân, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Hiếp pháp năm 1992, Bộ luật hình sự năm 1999 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác. Đến nay đã hơn 09 năm áp dụng, các cơ qaun thẩm quyền, đặc biệt là Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã ban hành nhiều quy định hướng dẫn thực hiện nhằm áp dụng thống nhất và chính xác các quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự.

Advertisements