BỒI DƯỠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT
DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN & CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP,
TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
            Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN & CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, TIỀN LƯƠNG

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT
DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN & CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP,
TIỀN LƯƠNG

          Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG, QUẢN LÝ CƯ TRÚ, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, TƯ PHÁP Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ NÀH Ở, ĐẤT ĐAI TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
         Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, KINH TẾ, VĂN HÓA, Y TẾ, GIÁO DỤC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 4: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
        Phần 5: CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 6: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 8: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn có vai trò rất quan trọng, là nơi diễn ra các hoạt động của Xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước muốn đi vào đời sống xã hội đều cần phải đến tận cơ sở để mọi người thực hiện.

          Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở cơ sở, Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn chịu trách nhiệm quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương về việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên tại địa phương; báo cáo công tác với Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; báo cáo công tác với Hội đồng nhân dân cấp cơ sở và chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp là cơ quan quyền lực Nhà nước ở cơ sở.
Advertisements