ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

          Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau:
          Phần 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN.
 
          Phần 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC.
         Mục 1. Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong hai cuộc kháng chiến.
          Mục 2. Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong công cuộc đổi mới đất nước.
 
       Phần 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐÚC KẾT TỪ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG.
 
           Phần 4: GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC.
 
         Phần 5: TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 
        Phần 6: HỎI – ĐÁP VỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ DÂN VẬN VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN.
 
        Phần 7: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.
          Mục 1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy dân vận.
          Mục 2. Nội dung công tác dân vận và phân công cán bộ phụ trách.
          Mục 3. Quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
          Phần 8: QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN.
 
         Phần 9: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG DÂN VẬN.
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 395 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Công tác dân vận là chiến lược và đường lối cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công tác này: “… Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Ngày nay, công tác dân vận trở thành nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn bó mật thiết với chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, trong Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề cập đến vấn đề đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

          Nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; các quy định của Đảng về công tác tổ chức, hoạt động dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở;
Advertisements