SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

SỔ TAY TRA CỨU HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH VÀ CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

          Phần 1: QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP.
 
          Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
         Phần 3: QUY CHẾ QUẢN LÝ VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
        Phần 4: QUY CHẾ QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, HỖ TRỢ ĐẤT, ƯU TIÊN VỀ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI.
 
           Phần 5: QUẢN LÝ VỀ CƯ TRÚ, HỘ KHẨU, HỘ TỊCH, TƯ PHÁP, CÔNG CHỨNG, CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 6: QUY CHẾ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 
         Phần 7: QUY CHẾ THU PHÍ VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 8: TIÊU CHUẨN CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

Giá: 325.000 đồng

Đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn (gọi là đơn vị hành chính cơ sở) có vai trò rất quan trọng, đó chính là nơi diễn ra các hoạt động của xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước muốn đi vào đời sống xã hội đều cần phải đến tận cơ sở để mọi người thực hiện.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội tại địa phương theo pháp luật.

Chính vì vậy, các Chủ tịch Xã, Phường, Thị trấn phải luôn kịp thời nắm bắt những chỉ đạo mới nhất của Chính phủ liên quan công tác tổ chức, hoạt động, quy định về văn hoá, giáo dục, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quản lý đất đai, trật tự an toàn xã hội, chế độ tiền lương mới, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Cụ thể như sau: Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 Phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước ngành quản lý đất đai. Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo. Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 Sửa đổi hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức. Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam…

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Advertisements