NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH 
SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN
          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH - TÀI CHÍNH  SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN, KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

          Phần 1: KHUNG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 2: DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 3: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN – THIẾT LẬP SƠ ĐỒ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 4: MẪU SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 6: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 7: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Áp dụng từ tháng 8/2012)           
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 431 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2012.
 

          Giá: 325.000 đồng

Công tác quản lý tài chính ngân sách Xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong qúa trình tạo lập, phân phối và sử dụng qũy tiền tệ của chính quyền cấp Xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân cấp quản lý. Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu qủa mọi kihoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân như: Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính Về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã”. Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính.

          Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các cán bộ đang công tác kế toán tại Xã, Phường, Thị trấn.
Advertisements