HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ”
GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY UY TÍN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

          Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:
        Phần 1: NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG.
          Mục 1. Nội dung sinh hoạt chi bộ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
         Mục 2. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, Đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
 
        Phần 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ UY TÍN CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NÂNG CAO, RÈN LUYỆN BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ TRONG ĐẢNG.
          Mục 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên.
          Mục 2. Rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, Đảng viên.
 
          Phần 3: NÂNG CAO TRI THỨC & NHÂN CÁCH NGƯỜI ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
 
          Phần 4: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ PHẤN ĐẤU TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN.
          Mục 1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
          Mục 2. Phấn đấu tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên.
 
         Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN LẤY TÍN PHIẾU HẰNG NĂM VÀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ.
 
        Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC CHẾ ĐỘ, BỒI DƯỠNG, ƯU ĐÃI CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ KẾT NẠP LẠI ĐẢNG VIÊN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CẤP.
 
          Phần 7: HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG VÀ QUY CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG.          
 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 

           Giá: 325.000 đồng

Chi bộ là “tế bào” của Đảng, nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở Đảng, là nơi giáo dục, rèn luyện Đảng viên, phân công nhiệm vụ và quản lý Đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thì việc tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng, đồng thời góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức, phẩm chất và phát triển Đảng viên.

         Nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các vấn đề liên quan đến uy tín, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của cán bộ, Đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Advertisements