HỆ THỐNG HÓA NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN, CHUYÊN SÂU VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013
           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính:
 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013

         Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ (Sửa đổi, bổ sung ngày 26/10/2011).
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
          Phần 5: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 
           Phần 6: HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 483 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2012.
Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đổi mới chế độ kế toán và công tác quản lý tài chính Xã, Phường, Thị trấn để sử dụng có hiệu qủa vốn ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính công. Trong những năm qua, công cuộc cải cách chế độ kế toán đơn vị HCSN đã được tiến hành một cách khẩn trương và mang lại nhiều thành công to lớn. Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi ngân sách; cải thiện tính minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước, hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính Nhà nước và đặc biệt là hoàn thiện chế độ kế toán của các đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn. Cụ thể như sau: Thông tư 02/2012/TT-BNV ngày 15/6/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn. Quyết định 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại Xã, Phường, Thị trấn. Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 Quy định về khu dân cư Xã, Phường, Thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”. Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính Xã. Thông tư 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 Sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Về hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.
 

Giá: 325.000 đồng

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Advertisements