CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – CÁC LUẬT THUẾ MỚI (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

              Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế.

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – CÁC LUẬT THUẾ MỚI (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – CÁC LUẬT THUẾ MỚI (đã được cập nhật, bổ sung, có hiệu lực từ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Năm 2013 là năm có nhiều nội dung mới thay đổi liên quan đến chính sách thuế như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản thuế số 21/2012/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013; NĐ 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;TT 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi,bổ sung TT 06/2012/TT-BTC;TT số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.

Các nội dung về xác định chi phí được trừ, chi phí không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp; Quy định về chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN về tỷ lệ xuất khẩu (Thông tư số 199/2012/TT-BTC).

 Thuế Giá trị gia tăng cũng có Thông tư mới bổ sung TT 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế GTGT; Hóa đơn chứng từ. TT 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ tài Chính hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo hiệu quả tối ưu về chi phí tính thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách: “CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – CÁC LUẬT THUẾ MỚI (ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT, BỔ SUNG, CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2013) VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT”.Nội dung cuốn sách cập nhật các chính sách thuế mới áp dụng từ 1/7/2013, cụ thể như sau:Phần thứ nhất. Thuế giá trị gia tăng;Phần II. Quy định mới về quản lý hóa đơn, chứng từ;Phần III. Thuế thu nhập doanh nghiệp;Phần IV. Thuế thu nhập cá nhân;Phần V. Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;Phần VI. Quy định mới có liên quan.

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy định mới về thuế.

Sách được in với hình thức đẹp,          khổ 20×28,                   Gi: 325.000 đ/ cuốn

TT Giới thiệu          kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách nói trên được phổ biến rộng ri trong phạm vi cả nước.

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0923 212 003

Sách dành cho SẾP

Advertisements