SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI NĂM 2013

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc,  Kế Toán Trưởng  Doanh Nghiệp – LUẬT DOANH NGHIỆP  2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG  DẪN THI HÀNH ,CHẾ ĐỘ QUẢN  LÝ TÀI CHÍNH, KHẤU HAO TÀI SẢN, NỢ KHÓ ĐÒI , THUẾ HÓA ĐƠN Mới Nhất.

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc,  Kế Toán Trưởng  Doanh Nghiệp – LUẬT DOANH NGHIỆP  2013

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – LUẬT DOANH NGHIỆP 2013

           Vừa qua , nhiều văn bản pháp luật mới về quản lý doanh nghiệp được ban hành như   Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 37/2013/QH13.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ;Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ;Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp;Nghị định 61/2013/NĐ-CP ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước ;Thông tư 45/2013/TT-BTC của hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

       Để góp phần giúp giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nắm được các quy định về QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP mới nhất . Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp –Luật Doanh Nghiệp 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành,Chế Độ  Quản Lý Tài Chính, khấu hao tài sản cố định,Thuế Hóa Đơn mới nhất , Cuốn sách gồm các phần sau:

       Phần I: Luật doanh nghiệp 2013(đả được sửa đổi , bs );Phần II: Quy định mới về đăng ký thành lập doanh nghiệp ;Phần III: Quy định mới về quản lý tài chính ,chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư,;Phần IV: Quy định mới về, hóa đơn, chứng từ;Phần V: Quy định mới về thuế giá trị gia tăng – thuế thu nhập doanh nghiệp,– thuế thu nhập cá nhân ;Phần VI: Quy định mới về giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính ;Phần VII:Quy định  mới về quản lý lao động , tiền lương ;Phần VIII. Các quy định mới dành cho giám đốc , kế toán trưởng doanh nghiệp.

 Sách được in với hình thức đẹp,                               khổ 20×28,                          Giá: 325.000 đ-cuốn

 MUA SÁCH LIÊN HỆ” 0923212003

Advertisements