Tags

Ngân sách nhà nước là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. Ngân sách nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Đối với nền kinh tế thị trường, Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp. Ngày 10-01-2013, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; và nhiều văn bản khác như sau: TT số 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 sửa đổi về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; QĐ số 01/2013/QĐ-TTg ngày 7-01-2013 Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ; TT số 14/2013/TT-BTC ngày 05-02-2013 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 19/2013/TT-BTC ngày 20-02-2013 hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính; QĐ số 46/QĐ-BTC ngày 07-01-2013 Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 14/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn gửi các Bộ, Ngành, Địa phương về hướng dẫn xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 được đề ra cụ thể. Ngày 28-6-2013 Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2014, theo đó: các cơ quan chú ý đến các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luật thuế mới (Luật Quản lý thuế, TTNCN, TNDN, GTGT) cùng với các khoản thu được miễn giảm, gia hạn, điều chỉnh bởi Quốc hội, Chính phủ để xây dựng dự toán thu NSNN 2014. Trên cơ sở đó, dự toán thu nội địa phấn đấu tăng bình quân khoảng 12-13% so với đánh giá, ước thực hiện năm 2013, thu hoạt động xuất nhập khẩu tăng 8-9%

Đối với dự toán chi thường xuyên NSNN, ưu tiên chi hoạt động Quốc phòng để đảm bảo an ninh trong tình hình mới; chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương được tính theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Ban hành kèm theo thông tư số 90/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính là các chế độ chính sách ảnh hướng lớn đến thu NSNN được sử dụng làm cơ sở xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 và các Biểu mẫu áp dụng, nhằm cụ thể và hệ thống hóa các quy định trên.  Nhà xuất bản cho xuất bản cuốn sách nêu trên. Để bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng những chính sách pháp luật mới về dự toán NSNN năm 2014.

Liên Hệ mua sách : 0923 212 003

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Advertisements