Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn triển khai việc tăng lương theo mức lương cơ sở mới tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP.

Thông tư yêu cầu các đơn vị từ trung ương đến địa phương phải lập bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện chi trả lương, chế độ theo mức lương mới và gửi báo cáo về Bộ Tài chính.

Căn cứ theo báo cáo này, các đơn vị được quyền chủ động thực hiện mức lương và trợ cấp mới nếu như có đủ ngân sách.

Trường hợp thiếu ngân sách, Bộ Tài chính sẽ thẩm định báo cáo và ra thông báo cấp bổ sung kinh phí.

Trong thời gian chờ đợi được cấp bổ sung kinh phí, các đơn vị được chủ dụng sử dụng dự toán ngân sách đã được giao để thực hiện chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Thông tư có 104 có hiệu lực từ ngày 20/9/2013, các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 1/7/2013.

Advertisements