Để các đồng chí Chỉ huy trưởng các cấp có tài liệu tham khảo các quy định liên quan đến công tác Nhà xuất bản Lao động xuát bản cuốn sách. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT MỚI ĐỐI VỚI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÁC CẤP

Quy chế hoạt động và các hướng dẫn pháp luật mới đối với Ban Chỉ Huy Quân sự các cấp

Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần như sau:

PHẦN THỨ 1: Quy chế hoạt động và nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ huy quân sự các cấp.

PHẦN THỨ 2: Các hướng dẫn mới về dân quân tự vệ.

PHẦN THỨ 3: Hướng dẫn mới về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thi đua, khen thưởng, và kỷ luật trong công tác dân quân tự vệ.

PHẦN THỨ 4: Các hướng dẫn mới về công tác quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, phòng thủ khu vực:

PHẦN THỨ 5: Hướng dẫn về Luật nghĩa vụ dân sự.

PHẦN THỨ 6: Một số chế độ chính sách mới.

Sách dày 530 trang; khổ 20×28 cm; giá bìa 298 000đ; giá bán 225,000đ

Advertisements