Quyền và nghĩa vụ của quân nhân

Nhằm góQuyền và nghĩa vụ của quân nhânp phần vào giáo dục, tuyên truyền về quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Nhà xuất bản Thống kê tổ chức sưu tầm, tuyển chọn, hệ thống các văn bản tiến hành xuất bản bộ sách “Quyền và nghĩa vụ của Quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam (văn bản pháp luật)”. Bố cục của bộ sách gồm 13 phần, mỗi phần lại được chia thành nhiều mục lớn, nhỏ có chủ đề riêng như tên gọi của nó. Các văn bản được tập hợp phân loại theo các phần, các mục và được sắp xếp theo trình tự cấp ban hành như: Văn bản của Quốc hội (luật, pháp lệnh), văn bản của Chính phủ (nghị định, quyết định), văn bản của các bộ, ngành (thông tư, quyết định); theo thứ tự thời gian ban hành; trong sách còn chỉ dẫn vị trí (số trang, số tập) văn bản liên quan với nhau như: thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, hết hiệu lực rất thuận tiện cho người sử dụng sách.

 

– Phần 1- HIẾN PHÁP, LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI. NHÂN DÂN VIỆT NAM, LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ.

– Phần 2- CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN.

*2.1- Đăng ký, khám sức khoẻ làm nghĩa vụ quân sự.

*2.2- Nhập ngũ.

– Phần 3- TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUÂN NHÂN.

*3.1- Các quy định chung.

*3.1.1- Các quy định về công tác quản lý quân nhân và ngày truyền thống trong quân đội.

*3.1.2- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

*3.1.3- Tiêu chuẩn, định mức các việc quân nhân được sử dụng.

*3.1.4- Quy định quân nhân không được làm.

*3.1.5- Quy định hoạt động của các đoàn thể trong quân đội.

*3.1.6- Quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội.

*3.2- Quy định đối với sĩ quan.

*3.3- Quy định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên. quốc phòng và hạ sĩ quan, binh sĩ.

*3.4- Quy định về chính sách đối với xã đội trưởng và lực lượng dự bị động viên.

– Phần 4- CHẾ ĐỘ QUÂN TRANG, QUÂN LƯƠNG, QUÂN Y.

*4.1- Chế độ quân trang.

*4.2- Chế độ quân lương.

*4.3- Chế độ quân y.

– Phần 5- CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA QUÂN NHÂN.

*5.1- Quy định chế độ tiền lương chung.

*5.2- Quy định chế độ tiền lương ở các doanh nghiệp trong quân đội.

– Phần 6- CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BỒI DƯỠNG CỦA QUÂN NHÂN.

*6.1- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp phục vụ.

*6.2- Phụ cấp khu vực, đặc biệt, thu hút, lưu động.

*6.3- Phụ cấp trách nhiệm.

*6.4- Phụ cấp đặc thù theo ngành, nghề hoặc công việc.

*6.5- Phụ cấp học viên.

*6.6- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

– Phần 7- GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO.

*7.1- Các quy định chung.

*7.2- Công tác tuyển sinh.

*7.3- Trách nhiệm giáo dục- đào tạo ở các trường ngoài quân đội.

– Phần 8- THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

– Phần 9- XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH.

– Phần 10- CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI.

– Phần 11- CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN KHI XUẤT NGŨ, THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ…

*11.1- Khi xuất ngũ.

*11.2- Khi thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngành, tinh giản biên chế, nghỉ theo chế độ.

– Phần 12- BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ.

*12.1- Bảo hiểm xã hội.

*12.2- Bảo hiểm y tế.

– Phần 13- CHÍNH SÁCH VỚI THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG.

*13.1- Chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K.

*13.2- Chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học

*13.3- Chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ.

*13.4- Chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

*13.5- Chế độ chính sách đối với người nghỉ hưu có hoàn cảnh đặc biệt

Advertisements